In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert voor voedings- of dieetadvies.
Dieet: voeding op medische indicatie.
Behandeling: advisering en begeleiding omtrent het dieet- of voedingsadvies.

Werkwijze
De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief). Echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen, kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar).

De diëtist houdt de arts of verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. Dit geschiedt door een beginrapportage bij aanvang van de behandeling en een eindrapportage bij afsluiten van de behandeling. Wanneer u langer dan 1 jaar onder behandeling bent, wordt ook een tussenrapportage naar uw arts of verwijzer gestuurd. Enkel en alleen gebeurt dit wanneer er toestemming is van de cliënt.

Legitimatie
Cliënten moeten zich kunnen legitimeren (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) tijdens het intakegesprek zodat de diëtist vast kan stellen dat de BSN en de persoon bij elkaar horen.

Verhindering
Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur voor het plaatsvinden van de afspraak) op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail. Bij niet tijdig annuleren of verzuimen van de afspraak zal de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste driemaal het kwartiertarief.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
De diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl

Beëindiging
Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen mits de minimaal 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.

Privacy
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.

Betaling
Declaraties worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij binnen de vermelde betalingstermijn dient te voldoen aan de diëtist.

De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

Betalingsvoorwaarden
De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd (of zal de diëtist hierover contact met de cliënt opnemen). Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met €10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.